przewiń do końca przewiń do początku zobacz pełny tekst dokumentu

Ecclesia in Oceania, 43

LUD BOŻY
Powołanie wiernych świeckich

43. Podstawowym doświadczeniem dla chrześcijan w ich życiu jako uczniów Chrystusa jest powołanie na wzór Mateusza. „Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim" (Mt 9,9). W chrzcie wszyscy chrześcijanie otrzymali powołanie do świętości. Każde osobiste powołanie jest wezwaniem do udziału w misji Kościoła, a ze względu na wymogi nowej ewangelizacji, jest obecnie rzeczą doniosłą przypomnienie wiernym świeckim o ich szczegól­nym powołaniu w Kościele. Ojcowie Synodalni „cieszą się pracą i świadectwem wielu wiernych świeckich, którzy w dużej mierze przyczynili się do wzrostu Kościoła w Oceanii"137. Od samych początków Kościoła w Oceanii świeccy na różne sposoby przyczyniali się do jego rozwoju i misji i nadal to czynią, włączając się w rozmaite formy posługiwania, zwłaszcza w parafiach jako katechiści, pomocnicy w przygotowywaniu do sakramentów, w duszpaster­stwie młodzieżowym, kierowaniu małymi grupami lub wspólnotami.

137 Tamże, 30.

W świecie, któremu potrzebne jest ujrzenie i usłyszenie prawdy Chrystusowej, świeccy pracujący w różnych zawodach są żywymi świadkami Ewangelii. Podstawowym powołaniem świeckich jest odnawianie porządku doczesnego we wszystkich jego licznych elementach138. Ojcowie Synodalni zapewnili „swe poparcie wiernym świeckim, którzy w codziennym życiu w pełni realizują swe powołanie chrześcijańskie i odnawiają porządek doczesny przez wartości osobiste i rodzinne, przez udział w przedsięwzięciach gospodarczych, przez swą pracę zawodową, przez obecność w instytucjach politycznych, w stosunkach między­narodowych, w dziedzinie sztuki itd."139 Kościół podtrzymuje i zachęca świeckich, którzy starają się ustalać właściwą hierarchię wartości w sprawach należących do porządku doczesnego, prowadząc go w ten sposób do Boga przez Chrystusa. W ten sposób Kościół staje się zaczynem, przyczyniającym się do wzrostu całego ciasta porządku doczesnego.

138 Por. II Sobór Wat., Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem i Jan Paweł II, Adhort. apost. Christifideles laici (30 grudnia 1988): AAS 81 (1989), 393 nn.139 Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Oceanii, Propositio, 30.

Polska wersja tekstu pochodzi z Dzieł zebranych Jana Pawła II (16 tomów). Copyright © by Wydawnictwo M.