przewiń do końca przewiń do początku zobacz pełny tekst dokumentu

Wkład ludzi wierzących w kształtowanie społeczeństwa, 5

Wielcy chrześcijanie Francji

5. Chrześcijaństwo odegrało i nadal odgrywa ważną rolę w społeczeństwie francuskim, zarówno w dziedzinie polityki, jak i filozofii, sztuki i literatury. Kościół francuski wydał też w XX w. wielkich pasterzy i wielkich teologów. Można powiedzieć, że był to okres szczególnie płodny, także dla życia społecznego. Henri de Lubac, Yves Congar, Marie-Dominique Chenu, Jacques i Raďssa Maritain, Emmanuel Mounier, Robert Schuman, Edmond Michelet, Madeleine Delbręl, Gabriel Rosset, Georges Bernanos, Paul Claudel, François Mauriac, Jean Lacroix, Jean Guitton, Jérôme Lejeune — wszystkie te postaci oddziaływały na francuską myśl i rzeczywistość, a ich wielkość jest uznawana zarówno przez wspólnotę kościelną, jak i przez społeczność narodową. Ludzie ci, podobnie jak wielu innych katolików, wywarli decydujący wpływ na życie społeczne waszego kraju, a niektórzy z nich także na budowę Europy; wszyscy kierowali się w swoich poszukiwaniach intelektualnych i swej działalności zasadami ewangelicznymi. Miłowali Chrystusa i dlatego kochali też ludzi oraz starali się im służyć. Dzisiaj zadaniem katolików w waszym kraju jest iść dalej śladami poprzedników. Nie wolno też zapominać o doniosłej roli wartości chrześcijańskich w budowaniu Europy oraz w życiu narodów kontynentu. Chrześcijaństwo w wielkiej mierze ukształtowało oblicze Europy, zadaniem współczesnych zaś jest budowa europejskiego społeczeństwa na fundamencie wartości, które towarzyszyły mu od początku i stanowią część jego bogactwa.

Francja może się tylko cieszyć z tego, że są wśród jej mieszkańców ludzie, którzy w swoich poszukiwaniach duchowych i w życiu chrześcijańskim czerpią z Ewangelii idee i zasady antropologiczne potwierdzające wzniosłą wizję człowieka i pomagające im spełniać ich obywatelską misję na wszystkich szczeblach życia społecznego, dzięki czemu mogą oni służyć swoim braciom w człowieczeństwie, troszczyć się o wspólne dobro, szerzyć zgodę, pokój, sprawiedliwość, solidarność i powszechne porozumienie, a zatem z radością wnosić swój wkład w budowę społeczeństwa. W tym kontekście powinniście dziś poświęcać coraz więcej uwagi formacji wiernych, tak aby znali nauczanie społeczne Kościoła i byli przygotowani do poważnej refleksji filozoficznej, zwłaszcza ludzie młodzi, przygotowujący się do sprawowania ważnych funkcji w ośrodkach decyzyjnych waszego społeczeństwa; będą się wówczas starali upowszechniać wartości ewangeliczne i niezawodne zasady antropologiczne w różnych dziedzinach życia społecznego. W taki sposób Kościół w waszym kraju będzie mógł dotrzymać kroku historii. Chrześcijanie zdają sobie sprawę, że mają do spełnienia określoną misję w służbie braci, o której mówi już jeden z najstarszych tekstów literatury chrześcijańskiej: «Tak szlachetne jest miejsce wyznaczone im przez Boga, że nie wolno im go opuścić» (List do Diogneta, VI, 10). Misja ta wymaga też od wiernych zaangażowania osobistego, obejmuje bowiem dawanie świadectwa słowem i czynem, życie zgodne z wartościami moralnymi i duchowymi oraz ukazywanie ich współobywatelom, w poszanowaniu wolności każdego z nich.